Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Beste klant, 

Wanneer u klant wordt van OptimaalGewicht, kan het zijn dat OptimaalGewicht persoonsgegevens van u verwerkt.

OptimaalGewicht hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe OptimaalGewicht dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Karin van Hofwegen (OptimaalGewicht). Voor vragen over uw privacy is OptimaalGewicht als volgt voor u bereikbaar:
Bezoekadres: Thorbeckelaan 2, 2805 CA Gouda (op afspraak)
Website: www.optimaalgewicht.nl
Telefoonnummer: 0651720598
E-mailadres: info@optimaalgewicht.nl
Uw persoonsgegevens waarover OptimaalGewicht beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, lengte, gewicht, vetpercentage, leeftijd, geslacht, medische achtergrond, dieetverleden en voortgang van de begeleiding (afname gewicht, spiermassa, vetmassa, vochtpercentage, BMI en notities over voortgang).
OptimaalGewicht verwerkt uw persoonsgegevens voor het op de juiste wijze kunnen begeleiden van de cliënt. Het is noodzakelijk dat OptimaalGewicht deze persoonsgegevens van u verwerkt om u goed te kunnen begeleiden en om gerechtvaardigde belangen van OptimaalGewicht te behartigen.

OptimaalGewicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Als OptimaalGewicht uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

OptimaalGewicht verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PowerSlim-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. (“PowerSlim”) bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PowerSlim om de werking van PowerSlim-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PowerSlim. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PowerSlim doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PowerSlim-producten en –diensten.

OptimaalGewicht besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

De persoonsgegevens die OptimaalGewicht verwerkt, zijn goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit OptimaalGewicht werkzaam is, goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van OptimaalGewicht.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat OptimaalGewicht met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens;
  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
  • om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van OptimaalGewicht;
  • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
  • op beperking van de verwerking;
  • op dataportabiliteit
  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met OptimaalGewicht via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop OptimaalGewicht uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. OptimaalGewicht probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.